La Logística

Redacció. 10/12/2019


El sector de la logística. Flexibilitat, tecnologia i orientació al client

Parlar de logística integral vol dir tenir en compte totes les activitats, procediments i serveis que permeten que les empreses facin arribar els seus productes fins al consumidor final. El procés de la logística inclou aquelles empreses que es dediquen a la distribució, el transport i l’emmagatzematge de mercaderies. Els clients i els usuaris dels serveis logístics demanen que les mercaderies arribin més ràpidament, de manera més personalitzada i, en el cas del consumidor final, amb costos més baixos o si és possible sense cost. Tot això en un mercat cada vegada més competitiu amb nous actors i amb normatives cada vegada més estrictes. En la part de l’actiu la tecnologia que pot ajudar a portar a terme aquests reptes.CONTRIBUCIÓ DE LA LOGÍSTICA A L’ECONOMIA CATALANA I A L’OCUPACIÓ


Pimec, en el seu informe sobre la Contribució de la logística a l’economia catalana estima que el sector logístic, en base a les dades aportades per l’Institut Català d’Estadística, representa el 12,19% del PIB català i aporta 27.389 milions d’euros a l’economia. D’altra banda, el darrer informe de l’Observatori de la Logística que publica l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya Cimalsa, demostra una tendència creixent del nombre d’ocupats en els darrers 4 anys, actualment al voltant de 122.000 persones. El sector genera ocupació i com a conseqüència, seguint amb la tendència iniciada l’any 2014, a l’any 2018 s’ha registrat també una disminució en el nombre d’aturats en el sector del transport i emmagatzematge de gairebé el 6%, passant de 12.199 persones sense feina l’any 2017 a 11.506 al 2018. Es constata doncs una reactivació en el pes del sector logístic a Catalunya dins l’economia catalana. Pel que fa al pes dels treballadors autònoms dedicats al transport i emmagatzematge respecte al total d’afiliats dedicats al sector logístic, és del 24%, situant-se 4 punts per sobre del percentatge d’autònoms en tots els sectors a Catalunya. L’any 2018 va tancar amb un total de 27.830 empreses actives del sector del transport, la logística i l’emmagatzematge, dada que confirma també la tendència al creixement començada l’any 2017, però sense arribar encara al volum que tenia el sector a l’any 2008.INTERNACIONALITZACIÓ DEL SECTOR DELS TRANSPORTS.


Tot i que a Catalunya la balança comercial segueix essent negativa, es consolida amb els anys el creixement del sector exportació. Si tenim en compte el valor econòmic dels intercanvis comercials podem veure com el sector dels transports pateix un decreixement del valor del mercat amb Espanya (-25%) i un creixement molt clar del moviment logístic a nivell internacional, amb un augment del 40% de les exportacions i un 8% de les importacions, si mirem el seu pes relatiu en comparació al que tenia a l’any 2008.

EL LIDERATGE DE CATALUNYA EN MAGATZEMS I PLATAFORMES LOGÍSTIQUES


Catalunya reforça el lideratge estatal pel que fa a l’oferta de superfície útil de magatzem i plataformes logístiques. Es produeix un augment superior al 5% de l’oferta de superfície útil de magatzem respecte al 2017, i continua encapçalant el rànquing estatal amb més de 7 milions de metres quadrats disponibles de superfície. Efectivament, a Catalunya hi ha operadors logístics amb magatzems i instal·lacions pensades per a cobrir tots els serveis i gestionar les cadenes de subministrament amb eficàcia, agilitat i rapidesa. Aquestes empreses tenen la visió de logística integral des de la recepció de mercaderies als magatzems fins a l’expedició al client. Actualment els magatzems logístics estan preparats per emmagatzemar tot tipus de productes, industrials o alimentaris. Les empreses necessiten espais destinats a organitzar les seves operatives, aquest espai s’anomena plataforma logística i normalment la gestiona un operador que utilitza el magatzem per gestionar la càrrega, embalar i planificar amb l’objectiu de posar el producte en mans del client de la manera més efectiva possible. La plataforma logística es composa de la zona d’emmagatzematge, la zona de preparació de comandes, la zona d’expedició diària de mercaderies i els molls de càrrega. Dins d’una plataforma logística es poden portar a terme molts serveis com Cross docking, un tipus de preparació de comandes sense col·locació de la mercaderia a l’estoc, ni operació de picking, permetent transitar diferents materials amb diferents destins o consolidar mercaderies provinents de diferents orígens. Picking o preparació de comandes, és a dir el procés d’embalatge, empaquetat o envasat en funció de les necessitats i les especificacions. Actualment també les plataformes poden donar serveis als clients que es dediquen al comerç electrònic. Per tant, les plataformes logístiques i els operadors són aliats fonamentals de les empreses i porten a terme serveis personalitzats en funció de les necessitats del client, el tipus d’embalatge i la mercaderia.AVANTATGES DEL TRANSPORT PER CARRETERA.


El 95% dels trasllats de mercaderies de curta i mitja distància es realitza gràcies a una varietat de diferents tipus de transport per carretera. El transport per carretera, doncs, comporta normalment un estalvi important de temps i costos. Els avantatges principals del transport per carretera són: la penetració: és l’únic mitjà de transport capaç de realitzar el servei porta a porta per si sol i sense dependre de cap altre; la flexibilitat: els vehicles de carretera tenen capacitat per transportar des de paquets petits fins a grans volums; la rapidesa: encara que tècnicament no es pot dir que el transport per carretera sigui el més ràpid, la facilitat de càrrega i descàrrega, la llibertat d’organització d’horaris i la velocitat fan que sigui molt adequat per a enviaments urgents i finalment la facilitat de coordinació amb altres mitjans: la seva facilitat d’accés als diferents nusos de transport (port, aeroport, terminal ferroviari) facilita el transbordament de la mercaderia.TRANSPORT FRIGORÍFIC. PLATAFORMES LOGÍSTIQUES SOTA ZERO


Un sector molt especialitzat que aposta clarament per la tecnologia són les empreses de logística que incorporen sistemes avançats de refrigeració, congelació i control del fred. A les seves instal·lacions podem trobar túnels de congelació amb capacitats que poden arribar als 160.000 quilos de producte al dia, càmeres de conservació que permeten paletitzar molts metres quadrats amb temperatures negatives, càmeres de refrigerat preparades per a mantenir productes refrigerats entre zero i quatres graus, sales de treball que porten a terme les tasques encarregades pels clients com picking i distribució amb personal especialitzat per treballar amb producte congelat i refrigerat. Per aquestes empreses de transport podem dir que la traçabilitat és clau per donar un bon servei. Aquests darrers han de tenir el màxim control sobre les mercaderies que els confien, ja que sovint es tracta de productes alimentaris i trencar la cadena de fred voldria dir pèrdues econòmiques i de prestigi molt importants. Quan una empresa sol·licita un servei de transport de producte a temperatura controlada és fonamental regular la temperatura de l’aliment que es transporta, però també les condicions del vehicle que duu a terme el trasllat. Per aquest motiu, és recomanable revisar els vehicles diàriament per tal de verificar que la temperatura de la caixa sigui l’adequada i que tots els components es trobin en perfecte funcionament. Les noves tecnologies s’ajuden de tecnologia controlant els seus vehicles via GPS, vigilant així qualsevol alteració de la temperatura fora del rang establert, incidència que es comunica de manera automàtica i immediata amb el sistema de control. D’aquesta manera, durant el transport el vehicle assegura el correcte manteniment de la temperatura de l’aliment i preserva les condicions del servei des del moment que es recull la mercaderia, fins que és lliurada al client. A més de les condicions de trasllat del producte, és important garantir també la traçabilitat del fred en tots els processos i espais de treball al magatzem, la zona de càrrega de la mercaderia i el magatzem de destinació.TRANSPORT INDUSTRIAL. CAMIONS GRUA AMB MAQUINÀRIA ESPECIALITZADA


Dins el món del transport cal tenir en compte aquelles empreses que fan serveis personalitzats i transports especials amb camions grua amb una àmplia gamma de mides i de models per adaptar-se a les necessitats de cada sector, per oferir un servei integral de transport i manipulació de càrregues amb grua. Les activitats relacionades amb el transport de maquinària pesada, el sector de la construcció i també el transport de residus per reciclatge han fet augmentar la necessitat d’equipar els vehicles industrials amb maquinària d’elevació per realitzar de forma eficaç el transport, però també la càrrega i descàrrega de tot tipus de materials i maquinària. Les empreses de transport compten amb els tallers especialitzats pel muntatge d’aquests elements que van acoblats sobre dels vehicles (porta palets, paleres i tensors automàtics per al transport de fusta, grapes i pops) per tal d’aconseguir eficàcia, seguretat i fiabilitat en la manipulació de les càrregues, amb components electrònics com comandaments a distància que poden ser instal·lats fins i tot en les grues hidràuliques que no en porten de sèrie. El subministrament de tecnologia adequada pel sector del transport és un element imprescindible per un servei de logística integral que vol oferir solucions al client.TRANSPORT DE BESTIAR VIU PER CARRETERA. NORMATIVA DE BENESTAR ANIMAL.


El sector ramader es troba en un avenç continuat gràcies a l’ús de les noves tecnologies, que han suposat unes explotacions més viables des del punt de vista econòmic i més competitives dins d’un mercat intracomunitari sense fronteres. L’ampliació de mercat ha determinat un increment de les relacions comercials i, per tant, un increment del transport d’animals. Aquest augment pot suposar un risc de difusió de malalties que cal prevenir. Així mateix, la societat demana que la producció d’aliments sigui respectuosa amb el benestar animal. Per a això la normativa vigent estableix una sèrie de requisits a complir per a la protecció dels animals durant el transport. En aquesta normativa es regulen els procediments d’autorització i d’inscripció al registre i es fixen els requisits formals que han de complir els transportistes i els mitjans de transport per tal de poder ser inscrits. L’encarregat de la gestió del Registre a Catalunya és el Departament d’Agricultura. Dins de la Unió Europea es transporten diàriament prop d’un milió de caps de bestiar al dia, més d’un 90% dels quals es transporten per carretera. Actualment l’Associació Nacional de Transport d’Animals (ANTA) està desenvolupant un segell de benestar animal durant el transport, amb la finalitat de certificar la bona feina feta per les empreses de transport. S’espera que pugui estar funcionant durant la primera meitat de l’any vinent. Pere Martínez, director general d’ANTA comenta que actualment es treballa en un Reglament Tècnic de Benestar Animal durant el transport el qual recollirà les particularitats de cadascuna de les espècies (porcí, boví, oví, aus i cavalls). Els aspectes a tenir en compte per part dels transportistes estan sempre en funció de la durada del transport i han de tenir presents els temps de descans, la superfície, els sistemes de càrrega i descàrrega, el subministrament d’aigua i aliment. Actualment al mercat hi ha moltes empreses preparades que incorporen les principals innovacions tècniques per combinar eficàcia en el transport d’animals vius, complint les normatives sobre benestar.
La pressió de les noves tecnologies està present en tots els sectors empresarials, amb promeses de millor productivitat i també amenaçant de deixar alguns actors fora de joc. El big data, els robots col·laboratius i el picking automàtic de caixes són algunes de les tecnologies que sonen amb més força dins les organitzacions, tot i que en molts casos encara cal aprendre a explotar-ne el potencial i a destriar allò realment útil de la moda passatgera. En un entorn canviant, en el qual el moviment de les mercaderies creixerà sobretot dins de les ciutats amb el comerç electrònic, es necessita una logística àgil per donar respostes ràpides i responsables que no oblidin l’impacte de l’activitat econòmica sobre el planeta. El problema és saber quan la implantació o no d’una nova tecnologia ens pot suposar un avantatge o un fre a l’hora de competir per un mercat cada vegada més orientat a donar un servei personalitzat a clients molt diversos i exigents.

 

• eix professional

Compartir a linkedin
Compartir per correu electrònic
Compartir a Facebook