Especial Indústria de la fustaRedacció, Gremi Fusta i Moble. Fotografies: Jordi Cabanas, Maite Martinez i Carla Mur. 11/6/2018


El sectorde la fusta es reinventaper aportar valor dins una economia sostenible

El Pla de treball del Gremi Fusta i Moble mou moltes persones de diferents territoris i de molts subsectors. Es parla d’una reinvenció del sector, en el sentit de què aquesta institució de representació sectorial és capaç d’oferir un lideratge orientat al futur per tot el món de la fusta, des del seu origen fins al producte final. El sector aplega una cadena de valor molt diversificada, perfectament coordinada amb totes les indústries complementàries. Es tracta d’un sector molt tradicional però en plena transformació per adaptar-se als canvis socioculturals, polítics, econòmics i industrials que viu la societat. La seva principal missió és aportar el valor de la fusta dins el canvi cultural i una de les principals línies de treball és actualitzar el sector de la fusta perquè sigui un actiu dins de l’economia circular.El Gremi Fusta i Moble és una de les entitats professionals encara actives més antigues del món. Fundat l’any 1257, època en la qual els sistemes gremials tenien molta força, actualment es manté amb uns valors que perduren, amb uns objectius adaptats a la realitat d’avui i amb una clara orientació al futur. El Gremi actualment vetlla pels interessos dels professionals i de les empreses del sector de la fusta, el moble i l’hàbitat. L’organització també dona suport a les entitats directament relacionades amb l’exercici i el desenvolupament de tota la cadena de valor de la fusta, oferint els serveis més adequats per cobrir unes necessitats en constant evolució.Les empreses que composen el sector


Catalunya és una de les comunitats on el sector de la fusta genera més ocupació, presentant una estructura d’empreses petites i atomitzades. Efectivament, segons dades de l’Informe anual sobre la Indústria a Catalunya que publica el Departament de Coneixement i Empresa, el sector a casa nostra està format per unes 1.930 empreses, la majoria d’elles d’origen familiar i amb escassa participació de capital estranger. Només 15 empreses tenen 50 ocupats o més i la dimensió mitjana és de 4,2 treballadors. La crisi dels darrers anys ha provocat una necessitat de reinventar el negoci de la fusta i adaptar les empreses per aprofitar les noves oportunitats que s’obren dins l’economia local i també amb l’exportació. En aquest sentit destaca la tendència creixent de la construcció sostenible en fusta. Les darreres dades apunten cap a què les empreses que van resistir la crisi, ara han sortit més reforçades, tornen a fer inversions i tenen més quota de mercat. Les empreses del sector, no sense dificultats, s’han guanyat clarament un lloc en l’economia del segle XXI.Arquitectura sostenible. Les construccions de fusta.


En els darrers anys és notori i visible en el nostre entorn un increment de les construccions de fusta. Les causes poden ser diverses però sobretot trobem una major consciència social per la sostenibilitat de l’habitatge i de l’entorn urbanitzat, fins a un factor purament d’eficiència i d’economia dels processos constructius. També podem trobar avantatges en la necessitat de millorar el confort i la salubritat dels espais habitats. Les construccions de fusta formen part de l’arquitectura sostenible i per tant hi ha un interès creixent per part d’arquitectes, interioristes i dissenyadors cap a la fusta com a recurs constructiu, no tan sols des del punt de vista ornamental, decoratiu o de mobiliari, sinó també des del punt de vista estructural dels edificis. Construir edificis sencers amb fusta com s’està fent a molts llocs del món, demana conceptes de càlcul i mètodes constructius nous, així com productes i serveis complementaris coherents amb aquest nou model. Per avaluar els avantatges que aporta una construcció de fusta en front a una construcció tradicional de ciment i totxos, cal experimentar a la pròpia pell les sensacions de confort que provoca el fet d’entrar dins d’una casa sostenible feta amb fusta. Si parlem d’indicadors més tècnics podem dir que el temps d’obra d’una construcció de fusta es pot veure reduït en un vint per cent en comparació amb una obra tradicional, la qual cosa suposa la corresponent reducció de costos associada a aquest estalvi de temps de construcció, aconseguint un preu final que no té perquè ser superior al d’una construcció convencional, mantenint sempre els mateixos estàndards de qualitat.El sector de la fusta en sintonia amb els nous models mediambientals.


Efectivament, la fusta esdevé el material que connecta de manera més natural amb les línies de treball actuals a partir de les recents directives sociopolítiques: la sostenibilitat i l’estalvi energètic. El Gremi Fusta i Moble està treballant en col·laboració amb moltes d’altres institucions, per posar en valor la fusta en la nostra societat. Catalunya gaudeix d’un 62 % aproximadament de superfície forestal, que genera ingents quantitats de fusta cada any que no es fa servir (tan sols en gaudim localment d’un 20 % en el millor dels casos i no per aplicacions d’alt valor afegit com podrien ser els elements constructius). La major part s’importa. Sovint es creu que la fusta local no té la qualitat adequada, però això no té gaire sentit, ja que les tecnologies associades a la seva primera o segona transformació permeten aprofitar millor la fusta. D’altra banda, la qualitat de la fusta millora amb una gestió forestal sostenible i regular, com la que ja s’està començant a fer a certs boscos privats i públics. Entre d’altres projectes, el Gremi està implicat en recompondre part de la cadena de producció que s’ha perdut durant la crisi, per poder atendre les demandes creixents d’oferir a la societat el mateix que demana a d’altres nivells: fusta catalana de km 0.Innovació com a base del sector de la fusta


Quan es parla d’innovació tothom pensa en les TIC, en la biotecnologia..., però la fusta ja no és el que era, i destacats centres tecnològics estan treballant per aportar innovacions importants a la seva producció, a la forma com ha de ser tractada, a la interconnexió amb d’altres materials dignes de captar l’interès de la societat i també de captar inversió. La fusta no és tan sols un material de gran bellesa i calidesa; comencen a sorgir evidències que lliguen fusta a la salubritat dels habitatges i per tant a la salut dels seus habitants. Degut a què és un sector amb futur, darrerament el nombre d’empreses que es dediquen a la construcció en fusta ha experimentat un creixement i moltes s’han especialitzat en aquesta metodologia constructiva que té poc a veure amb la construcció tradicional. Calen uns coneixements específics que no s’ensenyen amb prou atenció a les universitats, llevat d’alguns professors de l’EPSEB (Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona), l’ETSAB (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona) o la ETSAV (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès), autènticament pioners des de fa anys, que han après a pensar, calcular i dissenyar diferent per construir amb fusta. Amb tots ells hi col·labora el Gremi Fusta i Moble de Catalunya per subvertir aquesta situació. Per tant, és possible conscienciar als promotors dels avantatges de construir amb fusta, no només per l’augment de la demanda, sinó per la necessitat d’adaptar-se al que serà una autèntica revolució constructiva dels propers anys, amb costos adequats als recursos i a les prioritats de la societat.Objectius principals del Gremi Fusta i Moble


El compromís de tots els agents implicats en la cadena de valor dels productes de fusta i el seu treball coordinat és bàsic per aconseguir els objectius que el Gremi veu necessaris per assegurar el futur del sector: gestió forestal sostenible i avançada del recurs forestal català; adaptació de les ordenances municipals per adaptar-se a les noves tecnologies constructives en fusta; conscienciació de la necessitat d’incorporar criteris de sostenibilitat i estalvi energètic lligats a la fusta en totes les convocatòries d’obra pública; captació d’inversions productives en indústria pesant nova; reformulació curricular de la formació professional i superior per adaptar-los a la realitat actual de la indústria i de la societat; connexió amb la universitat en àrees que vinculen fusta i innovació, i fusta i salut; adaptació a normatives europees relatives a la comercialització de la fusta (EUTR); normativa de transport forestal no discriminatòria en relació a la UE; lluita contra l’economia submergida i la competència deslleial; treballar per la recuperació de l’acreditació adequada per l’exercici professional en el món de la fusta; conscienciació de la societat envers la necessitat d’una nova cultura de la fusta mediterrània, amb la col·laboració dels mitjans de comunicació. Pel que fa a les Administracions, el Gremi considera que és molt important donar a conèixer que el sector té un pla de futur i que es necessitarà la seva ajuda per desenvolupar-lo. El suport públic és fonamental perquè l’acció del sector industrial de la fusta tingui èxit. Cal, per tant, una coordinació entre departaments que sigui real, concretament entre Medi Ambient, Territori, Indústria, Treball i Ensenyament entre d’altres, ja que es tracta d’un sector transversal que pot ajudar a desenvolupar l’economia i al mateix temps ajudar a construir país amb la implicació del sector de la fusta.

 

• eix professional


enviar a un amic